Regulament concurs

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL CONCURSULUI

Concursurile desfasurate pe pagina de facebook www.facebook/ROKABistro, pagina oficiala de Facebook a ROKA BISTRO, sunt organizate de
S.C PREST SERV TEAM SRL (denumită în prezenta „Organizatorul”), cu sediul în Navodari, Strada Viorelei, nr. 6, înmatriculată la Registrul Comerţului sub numărul J13/2486/2015, având C.U.I RO35247322.Participanţii la Concurs sunt obligaţi să respecte toţi termenii şi toate condițiile Regulamentului Concursului, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare “Regulament Concurs”).

Regulamentul este întocmit şi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin afișare pe pagina de facebook www.facebook/ROKAbistro, fiind disponibil oricărui participant.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, urmând ca aceste modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări pe pagina de facebook www.facebook/ROKAbistro.

SECŢIUNEA 2. ARIA GEOGRAFICĂ DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
Concursurile sunt organizate şi se desfăşoară pe teritoriul României pe pagina de facebook www.facebook/ROKAbistro

SECŢIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI

Fiecare concurs va avea prestabilita o perioada de desfasurare, aceasta fiind comunicata pentru fiecare concurs in parte, pe „peretele” (wall-ul) paginii de facebook www.facebook/ROKAbistro.

SECŢIUNEA 4. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS

La acest Concurs pot participa doar persoane fizice, cetăţeni români, cu vârsta peste 18 ani (împliniţi până la data începerii Concursurilor), care au domiciliul sau reşedinţa în România pe toată perioada de desfășurare a Concursului și pe perioada de revendicare a premiului câștigat.

La Concurs nu au dreptul să participe angajaţii societăţii S.C PREST SERV TEAM SRL şi nici ai celorlalte societăţi comerciale implicate în această acţiune, precum şi niciunul dintre membrii familiilor acestora (copii, părinţi, soţ/soţie, frate/soră).

În cazul în care, în urma verificărilor desfăşurate de către Organizator, rezultă că procesul de participare a fost fraudat (participantii s-au inscris la Concurs cu mai multe conturi sau cei care s-au inscris in Concurs sunt firme/organizatii/branduri), Organizatorul îşi rezervă dreptul de a retrage participanţilor premiul obţinut ca rezultat al activităţii lor şi / sau să restricţioneze participarea la Concurs până la încheierea acestuia.Fiecare comanda are un numar unic. Fiecare cont facut in aplicatie, este unic in baza numarului de telefon, caruia i se vor aloca toate comenzile efectuate de catre acesta.
SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Mecanismul concursurilor va fi stabilit si comunicat pentru fiecare concurs in parte.

SECŢIUNEA 6. DESCRIEREA PREMIILOR ACORDATE ÎN CADRUL CONCURSULUI

Premiile concursurilor vor fi stabilite si comunicate pentru fiecare concurs in parte.

Premiile nu vor putea fi schimbate cu contravaloarea lor in bani sau alte produse ori servicii decat cele comunicate initial.
Premiile vor fi inmanate castigatorilor de catre organizatorul concursului.Castigatorul are posibilitatea de a alege data convenabila de plecare, intr-o perioada selectata de agentia de turism partenera Princess Travel.

Validare câștigător:

Câştigătorii vor fi contactaţi de două ori, pe pagina lor de Facebook, în zile diferite, la intervale orare diferite pentru a se realiza următoarele: identificare, validare si comunicarea modalităţii de primire si folosire a premiilor.

În situaţia în care la momentul validării câştigătorul declară că nu acceptă premiul sau nu poate fi contactat conform celor menţionate mai sus, acesta va fi decăzut din drepturi, urmând a se apela la rezerve în ordinea desemnarii lor.

În faza validării: câştigătorul va comunica operatorului datele personale pentru validare. Datele personale necesare validării telefonice sunt: nume şi prenume, data naşterii, sex, serie şi număr BI/CI, un număr de telefon alternativ.

În faza recepţionării premiului:
– buletin/carte de identitate (în original);

Datele personale vor fi menţionate şi pe procesul verbal de predare-primire pe care câştigătorul îl va primi de la reprezentantul Organizatorului.

Vor fi invalidaţi câştigătorii în următoarele cazuri:
– Câştigătorul nu respectă termenii şi condiţiile acestui Regulament;
– Câstigătorul nu poate fi contactat pentru validare conform termenelor menţionate în prezentul Regulament;
– Câştigătorul nu poate dovedi sau nu doreste să dovedească reprezentantului Organizatorului identitatea şi vârsta cu ajutorul unui document valid (CI/BI), care să ateste că participantul avea minimum 18 ani împliniţi la data începerii Concursului;
– Au participat de pe conturi care apartin unor firme/branduri/organizatii de orice fel;
– Participantul este minor la data începerii / participării la Concurs conform verificării efectuate de reprezentantul Organizatorului în momentul contactării telefonice;

SECŢIUNEA 7. RĂSPUNDERE

Organizatorul şi societăţile comerciale implicate în organizarea prezentului Concurs nu îşi asumă răspunderea pentru imposibilitatea participării la Concurs datorită unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi defecţiuni tehnice ale operatorilor de telefonie mobilă sau internet.

Prin înscrierea la acest Concurs, participanţii sunt de acord să respecte Regulamentul Concursului, precum şi toate deciziile luate de Organizator şi colaboratorii săi în toate aspectele legate de implementarea prezentului Concurs.

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru validitatea datelor personale furnizate de către participanţi.

SECŢIUNEA 8.  PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participanţilor la concursuri le sunt garantate drepturile cu privire la protecţia datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, inclusiv drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de intervenţie, de opoziţie, de a se adresa instanţei competente şi de plângere către autoritatea de supraveghere.

Următoarele date personale vor fi colectate pe durata Concursului câştigătorilor de premii:
– nume şi prenume
– sex
– serie
– număr BI/CI
– un număr de telefon alternativ (daca este cazul)
– adresa şi localitatea din BI / CI SI adresa la care doreşte să îi fie livrat premiul. (daca este cazul)

Organizatorul va respecta dispozițiile art.12 din Legea nr 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, referitor la transmiterea de informaţii prin e-mail şi alte mijloace electronice.

SECŢIUNEA 9.  ÎNCETAREA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Concursurile pot înceta înaintea termenului menţionat în Secţiunea 3 numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa.

SECŢIUNEA 10.  LITIGII

În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanții la Concurs, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu se vor adresa pentru soluţionare instanţelor competente române de la sediul Organizatorul. Orice reclamaţii sau sesizări referitoare la prezentul Concurs se Primesc in scris pe pagina de Facebook: ROKA Bistro.